top of page

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Artystyczno-Teatralnym "Dorotka" w Olsztynie przez zespół wizytatorów nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty

w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola:

 

 

 

 

 

Przedszkole realizuje autorski projekt

eksperymentu pedagogicznego : 

 

Sztuka i twórczość oraz elementy pedagogiki międzykulturowej w procesie kształtowania osobowości dziecka   w wieku przedszkolnym.

 

WSPÓŁPRACA:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, opiekun naukowy: dr Marta Guziuk-Tkacz;Katedra Filozofii
i Antropologii
, Instytut Nauk Politycznych;

2. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP;

3. Światowa Organizacja Studencka AIESEC

4. Olsztyński Teatr Lalek;

5. Liceum Plastyczne w Olsztynie;

6. Polska Akcja Humanitarna;

7. Warmińsko-Mazurska Filharmonia
im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Olsztynie

9. Biblioteka Publiczna

10. Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

 

Projekt objęły Honorowym Patronatem:

  • Polski Komitet ds. UNESCO

  • Ambasada Republiki Angoli w Polsce

  • Ambasada Republiki Indonezji w Polsce

  • Ambasada Meksyku w Polsce

  • Ambasada Republiki Południowej Afryki
   w Polsce

  •  

Przedszkole realizuje podstawowe cele, zapisane
w Akcie Konstytucyjnym UNESCO; uczestniczy
w programach proponowanych przez UNESCO, koncentruje swoją pracę wokół problemów edukacji dla pokoju, praw człowieka, tolerancji, różnorodności kulturowej, ekologii, edukacji artystycznej: (muzycznej, plastycznej i teatralnej.

 

CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ

Idea programu- koncepcja dydaktyczno-wychowawcza

 

Podstawowym założeniem programu jest 

"Wychowanie przez sztukę oraz edukacja do tolerancji w procesie kształtowania osobowości dziecka
w wieku przedszkolnym" • tworzenie optymalnych warunków do rozwijania otwartości i tolerancji dziecka poprzez elementy wielokulturowe

 • wyeksponowanie roli sztuki jako integralnej części programu edukacji przedszkolnej

 • stwarzanie sytuacji zapewniających rozwój różnorodnych form ekspresji poprzez wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności (teatr, muzyka, plastyka, literatura)

 • kształtowanie postaw prospołecznych, bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej, otwartości, tolerancji, rozumienia i szanowania innych

 • zapobieganie powstawaniu takich postaw jak: ksenofobia, rasizm, uprzedzenie poprzez transfer negatywnych wzorców kulturowych

 • prowadzenie działań na rzecz integracji dzieci pochodzących z różnych grup społecznych , uczenia szacunku dla odmiennych kultur oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka
  z uwzględnieniem jego cech indywidualnych oraz uczenie postaw sprzyjających procesowi zdobywania różnorodnej i potrzebnej wiedzy

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdowanie swego miejsca w grupie, podkreślania swej wartości, ale
  i poszanowania innych

 • angażowanie rodziców w procesy dydaktyczne i rozwój autentycznej współpracy środowiskowej

 • poznanie specyfiki swojego środowiska , współuczestnictwo w działalności wspólnoty lokalnej

 • uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych), akcentowanie potrzeby współdziałania w zespole w procesie tworzenia wspólnego dzieła scenicznego, rozwijanie odpowiedzialności i rzetelności

 • budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w dziecku możliwości kreacyjnych poprzez zabawy ogólnorozwojowe, gry dramowe, zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, niezbędnej do realizacji własnych przedstawień i głębszego odbioru oglądanych spektakli profesjonalnych teatrów

 • wyposażenie dziecka w umiejętności, które umożliwią mu amatorską działalność teatralną: właściwa dykcja, wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mimikę.

 • Przedszkole realizując program wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez wychowanie przez sztukę objęte zostało patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 

  Istotą tego programu jest wyeksponowanie roli sztuki jako integralnej części programu edukacji przedszkolnej, dążenie do tego, by uczynić przedszkole miejscem, w którym dokonywałby się rzeczywisty rozwój osobowości dziecka, a może on być tylko wtedy , gdy każde dziecko będzie mogło znaleźć w przedszkolu warunki do swobodnego samowyrażania się w różnych dziedzinach swego życia i twórczości. Najważniejsze miejsce
  w różnorodnych formach swobodnej ekspresji włączonej w proces nauczania i wychowania, zajmuje ekspresja artystyczna: teatr, malarstwo, plastyka, muzyka, literatura.

   

Sztuka i twórczość oraz elementy pedagogiki międzykulturowej w procesie kształtowania osobowości dziecka w wieku przedszkolnym - to temat projektu realizowanego w Przedszkolu DOROTKA.

 

Podstawowym jego założeniem jest WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ ORAZ EDUKACJA DO TOLERANCJI NA WSZELKĄ ODMIENNOŚĆ. Jest to program stanowiący podstawę otwartości i dialogu wznoszący się ponad uprzedzenia            i stereotypy etniczne, realizowany poprzez tworzenie
i wdrażanie zagadnień z poznawaniem INNYCH. Program dostarcza wiedzy o inności w odniesieniu do tradycji, różnic środowiskowych, kulturowych, etnicznych, wyznaniowych
i rasowych, kierowanie się szacunkiem do siebie i innych, akceptacją inności oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

W dzisiejszym społeczeństwie każda jednostka, zarówno ta, reprezentująca kulturę dominującą, jak i ta, należąca do mniejszości kulturowej, funkcjonuje w świecie, który jest wielokulturowy.

 

Program wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka
w wieku przedszkolnym realizowany w Przedszkolu Artystyczno - Teatralnym "Dorotka" dotyczy:

 

 • kształtowania umiejętności twórczego myślenia
  i autokreacji

  • rozwijania uczuciowości, empatii, wrażliwości
   i altruizmu

  • rozwiązywania konfliktów intra i interpersonalnych

  • samorealizacji

  • podmiotowego traktowania siebie i drugiego człowieka

  • asertywności

  • wychowania estetycznego w aspekcie kształtowania umiejętności rozumienia i odbioru sztuki

  • kształtowania wrażliwości estetycznej

  • nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, oraz umiejętności pokonywania problemów, barier i porażek

  • uczenia się własnej kultury i kultury innych

  • poznawania przyczyn i motywów postępowania ludzi
   z innych kultur

  • nabywania wiedzy w zakresie podobieństw i różnic pomiędzy kulturami

  • wdrażania do prowadzenia dialogu, w którym znajdą miejsce różne poglądy wyrażane bez lęku i obaw

  • kształtowania postaw otwartości wobec inności, tolerancji, zrozumienia, chęci poznawania i współpracy, wytwarzania zaangażowania u wychowanków poprzez fascynację innymi kulturami i ludźmi

  • przygotowania do interakcji z przedstawicielami innych kultur

  • przezwyciężania tendencji do zamykania się w sferze własnych wartości własnego kręgu kulturowego na rzecz otwarcia i zrozumienia innych, poszanowania dla różnic i traktowania ich jako czynnika rozwojowego

 

 

 

 

 

bottom of page