top of page
332065519_433286335641531_7985152441677734731_n.jpg

Z dniem 01.09.2018r. Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka 2" działać będzie na podstawie zasad określonych
w art.90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn 
w myśl , których:

1) czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w Przedszkolu "Dorotka 2” wynosi pięć godzin dziennie tj. od 7:30 – 12:30 ,

2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 wyniesie nie więcej niż 1 zł.

3) przedszkole niepubliczne prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.

4) przedszkole zapewnia liczbę wychowanków w oddziale (nie przekroczy) 25 dzieci.

5) przedszkole zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.


Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmujące:

gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka,
gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,
zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,
opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,
pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej
Zajęcia, o których mowa w ust.1 świadczone są przez przedszkole w godzinach:
1) rano – od godz. 6:30 do godz. 7:30

2) po południu – od godz. 12:30 do godz. 17:00

Opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku do lat 5 wynosi 1zł (słownie: jeden złoty).

Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn:

§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

wraz z liczbą punktów:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie

jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności

rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo

kandydata - 20 punktów,

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 4609

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola -15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych - 15 punktów,

b) od 151 % do 250 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są dołączone do

wniosku:

1) zaświadczenie wystawione przez zakład pracy każdego z rodziców o zatrudnieniu lub oświadczenie

o prowadzeniu działalności gospodarczej z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wydane przez KRUS,

potwierdzające, że w okresie składania wniosku rodzice kandydata podlegają ubezpieczeniu społecznemu

rolników lub zaświadczenie wystawione przez szkołę, uczelnię o pobieraniu nauki w systemie dziennym -

§ 2 pkt 1,

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez

rodziców/a kandydata - § 2 pkt 2,

3) oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola -

§ 2 pkt 3,

4) oświadczenie rodziców/a o przypadającym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - § 2 pkt 4.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia

kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2015 r. poz. 662).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

bottom of page